20 Games Like Bishōjo Senshi Sailor Moon S - Quiz Taiketsu! Sailor Power Shūketsu!(TBA)