20 Games Like Kaiketsu Yanchamaru 3: Taiketsu! Zouringen(TBA)