20 Games Like Kōchū Ōja Mushiking: Mori no Min no Densetsu - Min'nade tan Ken! Kabutomushi no Mori(TBA)