Time until Ogami Ichiro Funtouki: Sakura Taisen Kayou Show - Benitokage Yori release!

Japan [JP]


Game is already released


Learn more

Description

Releasing: February 24, 2000

An adventure game about Ogami preparing a real world Sakura Taisen stage play.