20 Games Like Sengoku Hime 2: Senran no Yo, Gunyuu Arashi no Gotoku(TBA)