20 Games Like Slotter Mania: Core Tokonatsu no Netsusa! Oasis(TBA)