20 Games Like Wizardry: Torawareshi Bourei no Machi(TBA)